FÅ VIDEN...

Om racisme

Hvad er racisme?
Racisme er diskrimination eller fordomme baseret på race, hudfarve, afstamning, national eller etnisk oprindelse. Racisme er forestillingen om visse menneskeracers overlegenhed over for andre samt de diskriminerende handlinger, der knytter sig til sådanne forestillinger. Racisme bygger på den opfattelse, at menneskeheden kan inddeles i racer, som ikke bare har forskellige fysiske kendetegn, men også forskellige psykiske og moralske egenskaber, og at der eksisterer et hierarkisk forhold imellem disse, således at visse racer er andre overlegne.

Hvad er race?
Historisk set har det været en fremherskende opfattelse, at mennesker kunne inddeles i forskellige kategorier eller grupper, som man kaldte ”racer”. Man troede, at disse separate ”race”’, som havde nogle fysiske fællestræk såsom hudfarve, hårtype og ansigtstræk, også havde ens eller specielle færdigheder, karaktertræk og evner. Racistiske systemer og love samt mennesker med racistiske holdninger har brugt denne idé til at stemple bestemte ”racer” som fundamentalt anderledes eller underlegne. Dette har ledt til forfølgelse, undertrykkelse og i ekstreme tilfælde folkemord. Gennem opdagelsen af genetik og øvrige videnskabelige fremskridt er det nu utvetydigt, at vi alle sammen tilhører den samme race, og at mennesker med forskellig hudfarve og udseende har det samme potentiale. De fysiske forskelle mellem mennesker på tværs af jorden er kun udvendige – og ikke indvendige – og skyldes, at vi alle har tilpasset os forskellige miljøer over lang tid. Der er kun et meget lille antal gener, der styrer, hvordan vi fysisk ser ud, og de er på ingen måde forbundet med de gener, der indeholder koden for andre karaktertræk. Rent faktisk er der flere genetiske forskelle inden for en såkaldt ”race” end mellem to såkaldte ”racer”.

Der findes kun én race – menneskeracen!

Hvilke udtryk har racisme eller racediskrimination?
Racismen kan udtrykkes på mange forskellige måder. Racediskrimination indeholder i udgangspunkt to elementer; fordomme/stereotype opfattelser i kombination med en direkte eller indirekte racisme/diskrimination.

Direkte isoleret racisme/diskrimination – Enkeltpersoners racistisk motiverede adfærd/handlinger. Kan være overfald mod en person med etnisk baggrund, hvilket ofte forekommer i nattelivet.

Politisk organiseret racisme/diskrimination – Racistisk motiverede handlinger med et klart politisk budskab. Det er bevidste handlinger, og grupperne har ofte et udstrakt netværk, hvor de kan danne organiserede grundlag og aktioner.

Indirekte isoleret racisme/diskrimination – Enkeltpersoners handlinger i forhold til etniske minoriteter, der ikke udspringer fra et bevidst diskriminerende motiv. Her er diskriminationen ofte udløst af fordomme overfor personer med en etnisk eller udenlandsk baggrund, hvor man antager, at en person med minoritetsbaggrund besidder en bestemt type job.

Strukturel direkte racisme/diskrimination – Idéen om strukturel racisme går ud på, at samfundet, institutioner, erhvervslivet og kulturlivet er indrettet på en måde, så de sociale forhold/strukturer holder ”anderledes” mennesker udenfor pga. deres tro, hudfarve, national-, kulturel- eller etnisk oprindelse og derigennem bliver behandlet på en mindre fordelagtig eller diskriminerende måde. En afvisning ved et diskotek er et eksempel.

Strukturel indirekte racisme/diskrimination – Strukturel indirekte diskrimination indebærer, at bestemmelser og praksis og kriterier, der i udgangspunktet er neutrale, men som faktisk stiller personer med en bestemt trosretning, hudfarve, national-, kulturel- eller etnisk oprindelse i en ufordelagtig situation sammenlignet med andre mennesker. Her kan som eksempel nævnes visse virksomheders krav om ikke at bære hovedbeklædning. Beklædningskravet er tilsyneladende neutralt, fordi det gælder alle. Den får dog en utilsigtet virkning på personer, der, på grund af religiøse overbevisninger, bærer hovedbeklædning.

Hvorfor er racisme forkert?
Racisme er forkert fordi det vurderer en person og personers egenskaber på et tyndt grundlag, for eksempel religion eller nationalitet. Dette fører til en mangel på forståelse og en deling af menneskegrupper og kulturer. Det opmuntrer også til fjendtlighed overfor personer med forskellige baggrunde. Racisme lærer folk at hade hinanden baseret på hudfarve, nationalitet eller kultur selvom vi alle er samme race – menneskeracen. Mange personers liv påvirkes af racisme og diskriminering på daglig basis, og ikke kun på grund af verbal eller fysisk mishandling. Mange med minoritetsbaggrund får ikke de samme muligheder som andre, når det gælder job, uddannelse, adgang til sygeforsikring eller boliger. Det er hverken retfærdigt eller rigtigt eftersom alle bør få de samme muligheder i livet.


Hvorfor er nogle mennesker racister?
Der kan være mange grunde til at personer er racister. Mange holdninger og meninger formes under barndommen. Hvis nogen lærer at være racister fra tidlig alder af et familiemedlem, er det sandsynligt, at disse holdninger varer hele livet. Når de bliver spurgt er racister ofte ikke i stand til at forklare hvorfor de hader mennesker med en anden hudfarve, nationalitet eller kultur. Racister bruger ofte personer med en anderledes etnisk baggrund som syndebukke de kan give skylden for deres egne problemer. Racisme kan også piskes op af medierne, hvor der lægges meget fokus på de negative historier.

 

Om homofobi

Hvad er homofobi?
Homofobi er en betegnelse for de negative kulturelle og/eller personlige overbevisninger, meninger, holdninger og adfærd som er baseret på den afsky, frygt eller skræk nogle mennesker har overfor homoseksualitet. Det er en samlende betegnelse, som bruges for det had nogle mennesker har overfor homoseksuelle personer. Det dækker derfor både over et had til kvinder og mænd, og kan ramme både homoseksuelle, pårørende og personer der opfattes som. Det er en diskriminationsform, der kan sammenlignes med racisme og antisemitisme, hvor man nedgør enkeltstående personer eller grupper af mennesker på baggrund af deres hudfarve, religion eller seksualitet. 

Hvad er seksuel orientering?
Den enkeltes seksuelle orientering er ens vedvarende seksuelle tiltrækningsmønster, som er baseret på, hvem den enkelte bliver tiltrukket af. En person vil ofte have følelser for en anden person, og have lyst til at være sammen med den pågældende person. Den seksuelle orientering bruges i dag som et udtryk for både den romantiske, følelsesmæssige og seksuelle tiltrækningskraft og tilknytning. Antallet af seksualitetsformer, og også kønsidentiteter, som vi taler om i dag, er meget stort.

Hvilke udtryk har homofobi?
Homofobi er som fortalt en hadforbrydelse rettet mod nogle mennesker grundet en forestilling om deres seksualitet. De enkelte hadforbrydelser kan forekomme gennem fysiske, verbale og psykiske overfald. I praksis kan de tage både direkte og indirekte former samt være bevidste eller ubevidste. Det kan fx forekomme ved at nogen bruger ’bøsse’ eller ’lebbe’ som skældsord, eller at man på anden måde taler nedsættende om homoseksuelle.

Hvorfor udtrykker nogle mennesker sig homofobisk?
Mennesker der udtrykker sig homofobisk gør det enten direkte eller indirekte som en bevidst eller ubevidst handling, og som racisme, antisemitisme eller andre former for had findes der mange forklaringer på, hvorfor nogle mennesker er homofobiske. Grundlæggende handler det om, at nogle mennesker mener de har lov til at tale dårligt om andre eller opføre sig dårligt over andre. Homofobi kan skyldes en frygt for fysisk kontakt med homoseksuelle eller en frygt for at være i samme rum, nærheden af eller snakke med homoseksuelle. Det kan også skyldes uvidenhed eller manglende forståelse for homoseksuelle og homoseksualitet. Nogle mennesker udøver homofobi uden at vide det, og andre mennesker gør det med fuldt overlæg, men både de direkte, indirekte, bevidste og ubevidste handlinger er forkerte, og kan gøre stor skade for de implicerede og deres pårørende.

Hvorfor er homofobi forkert?
Homofobi er grundlæggende forkert, fordi man taler nedsættende om andre mennesker, og fordi man gør andre mennesker ondt. Det er i Danmark ulovligt at forskelsbehandle og diskriminerer personer ud fra deres seksualitet, hvorfor man kan blive straffet med fængsel og bøde for både verbale samt fysiske overfald og krænkelser. Seksuelle minoriteter er ligeledes beskyttet mod diskrimination og forskelsbehandling på samme måde som fx etniske og religiøse minoriteter.